Nordjyske Sortkrudtsskytter

En skytteforening, der skyder med sortkrudt 

Standardvedtægter for sortkrudtskytteforeninger

1.1       Foreningens navn er "(Landsdels navn) Sortkrudtskytter". Der kan i særlige tilfælde ses bort fra kravet om landsdels navn for en forening. Navnet må ikke kunne forveksles med et i forvejen anvendt forenings navn. Navnet skal være dansk, og kan referere til foreningens områdes lokale navne eller historie. Navnet må ikke indeholde navne eller referere til begivenheder, der kan virke diskriminerende eller stødende.
Ønsker om navne, der ikke hidrører fra landsdel, lokalområde, eller områdets historie, forelægges Forbundets bestyrelse og det valgte lovudvalg til endelig afgørelse.

1.2       Foreningens hjemsted er formandens adresse.

1.3       Foreningen er tilsluttet Forbundet af Danske Sortkrudtsskytter.

Foreningen er medlem af Dansk Skytte Union, og derigennem Danmarks

Idrætsforbund.

2.1     Foreningens formål er – gennem træningsskydninger og ved deltagelse i inden- og udenlandske arrangementer, hvor der skydes med gamle våbentyper – at fremmeinteressen for, og færdigheden i at anvende sådanne våben. Foreningen vil ligeledes – ved selv at arrangere konkurrencer og ved direkte at formidle information – medvirke til, at såvel den konkurrencemæssige, som den militær- og kulturhistoriske side af denne interesse, vinder udbredelse.

Ved et aktivt foreningsliv vil man skabe rammen om et hyggeligt samvær medlemmerne imellem, med gensidig udveksling af erfaringer, ligesom man vil kunne bibringe historisk interesserede og våbensamlere nye aspekter i deres interesse.

 

3.1     Som seniormedlemmer kan optages personer over 18 år. 

 

3.2     Passive medlemmer kan optages i foreningen og betaler fuldt indmeldelsesgebyr og halvt kontingent.

 

3.3     Juniormedlemmer mellem 12 og 18 år kan optages i foreningen og betaler halvt indmeldelsesgebyr og halvt kontingent.

 

3.4     Foreningens medlemmer må kun benytte deres våben på officielt godkendte baner.

 

3.5     Foreningen er medlem af Dansk Skytte Union og er dermed forsikret gennem

Danmarks Idrætsforbund, ved skydning på foreningens godkendte gevær- og pistolbaner

        jfr. forsikringsbestemmelserne.

 

3.6    Ved skydning på andre baner end foreningens sædvanlige, påhviler det medlemmet selv at sørge for at være ansvarsforsikret.

 

4.1     Bestyrelsen kan udelukke et medlem (Evt. tidsbegrænset) når dette

1)      Ikke har opfyldt kontingentbetingelserne.

2)      Har vist usømmelig eller uhæderlig opførsel, eller på anden måde skadet foreningen.

4.2     1. Den indklagede har ret til at blive hørt ved et bestyrelsesmøde, inden beslutning om udelukkelse afgøres.

 

2. Medlemmet skal selv fremsætte krav om at sagen tages op på førstkommende

          generalforsamling.

 

       3. Såfremt medlemmet undlader ovennævnte, skal udelukkelsen forelægges

          generalforsamlingen til godkendelse.

 

4.3     Udelukkelse skal indberettes til Forbundet af Danske Sortkrudtsskytter.

 

4.4   Det udelukkede medlem kan anke afgørelsen til Forbundet af Danske Sortkrudtsskytter.

 

4.5     Det er en betingelse for optagelse som aktivt medlem, at skytten skal kunne opnå Tilladelse til fænghætter samt fremstilling af projektiler.

Ændres til:

Det er en betingelse for optagelse som aktivt medlem, at skytter fra 20 år og ældre skal kunne opnå tilladelse til fænghætter samt fremstilling af projektiler.

 

5.1     Udmeldelse af foreningen kan ske til udgangen af et regnskabsår, såfremt udmeldelsen skriftligt er meddelt foreningens formand inden udgangen af november måned.

 

6.1     Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

6.2 Medlemmer i restance har ikke stemmeret på foreningens generalforsamling i februar.

 

6.3    Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar.

Meddelelse om generalforsamlingens afholdelse og dagsorden, vedlagt eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer, udsendes af formanden senest 14 dage før. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar. Forslag skal udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamling.

Dagsorden:

1)      Valg af dirigent.

2)      Formandens beretning.

3)      Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4)      Forelæggelse af budget.

5)      Indkomne forslag.

6)      Fastsættelse af kontingent

7)      Valg af formand jf. 6.4

8)      Valg af 4 - 6 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant jvf. 6.4

9)      Valg af 1 repræsentant og 1 suppleant til Forbundet af Danske Sortkrudtsskytters

repræsentantskabsmøde.

10)  Valg af 2 revisorer.

11)  Eventuelt.

 

6.4    Formanden, bestyrelsesmedlemmer og suppleant vælges for 2 år ad gangen, dog således at enten formand og bestyrelsesmedlem eller et bestyrelsesmedlem og

suppleant er på valg, skiftevis hvert andet år.

Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke kan opnå godkendelse hos politiet, er vedkommende pligtig at fratræde pågældende bestyrelsespost.

6.5     Bestyrelsen konstituerer sig med sekretær og kasserer.

 

6.6 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der kan nedsættes underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker når formanden skønner det nødvendigt, eller når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer fremsætter ønske om det over for formanden. Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel.

       Forhandlinger om principielle forhold med offentlige myndigheder, og i øvrigt på alle betydende punkter skal gå via Forbundet af Danske Sortkrudtskytter.

 

6.7   Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde en påtegning over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn ikke bør have våbenpåtegning.

 

7.1     Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller mindst 1/3 af de aktive seniormedlemmer.

 

8.1     Tegningsregler og hæftelse.

 

Stk.1. Foreningen tegnes udadtil af formand og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

8.2     Kun senior- og juniormedlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

 

8.3     Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

8.4     Det påhviler bestyrelsen at føre protokol over såvel generalforsamlinger som

bestyrelsesmøder.

 

9.1     Indstilling til forbundet vedrørende ændring af vedtægter kræver 2/3 af de afgivne stemmer for ændringen.

 

10    Hvad foreningen ejer eller kommer til at eje af materiel eller anden formue, ejes til enhver tid af de aktive medlemmer i fællesskab.

 

11     Foreningens opløsning kan kun ske ved skriftlig afstemning på 2 særskilte generalforsamlinger, der skal afholdes med 1 måneds mellemrum, hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved begge generalforsamlinger afgives for opløsningen. På den generalforsamling, hvor foreningens opløsning måtte blive vedtaget, afgøres tillige ved almindelig stemmeflertal, hvorledes foreningens midler skal anvendes.

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 1. april 1978.  Ændringer som vedtaget på generalforsamling den 29. marts 1981.

Således med ændringer af 29. marts 1981, maj 1994, 6. maj 1995, 11. maj 1996, maj 1998, maj 2001, 4. maj 2002, maj 2010 og 11. maj 2013.