Nordjyske Sortkrudtsskytter

En skytteforening, der skyder med sortkrudt 

Skydninger aflyses, følg Dansk Skytte Union's corona anbefalinger her.

Nordjyske Sortkrudtsskyttere

Generalforsamling 2021 (22. maj 2021)

Referat:

Pkt. 1. Valg af dirigent

Per Jacobsen valgt til dirigent. Generalforsamling lovlig indvarslet med indkaldelse til alle medlemmer pr. e-mail 19. april 2021 og på foreningens hjemmeside 23. april 2021.

Pkt. 2. Formands beretning

Annica begyndte med at fortælle at det har været en mærkelig år, af mange grund: ikke mindst Corona epidemi og de mange restriktioner. Men på trods har vi klaret både arbejdsdag og mange skydninger med pæn fremmøde af medlemmerne. Annica meddelte at hun ikke genopstiller til formands posten pga personlig årsager, og takkede alle medlemmer for de 6 års god støtte og samararbejde.

Ptk. 3. Fremlæggelse at det reviderede regnskab.

Kassereren Charles fremlagte regnskab for 2020 som viste en overskud på 8.734 kr. og formue på 75.660 pr. 01.01.2021. Regnskab enstemmigt godkendt med akklamation.

Ptk. 4. Forelæggelse af budget.

Drøftelse af betaling på deltagelse i Farsø Træf blev drøftet. Forsamling enige om at alle som kommer ind på pladsen i løbet at weekend skal betale den fastsat pris, uanset om det er som skydende, spisende eller overnattende. Tony Redmond vil assisterer med kontrol af betaling.

Pkt. 5. Indkomne forslag.

Nye standard vedtægter fra Danske Sortkrudtsskyttere godkendt.

Pkt. 6. Fastlægrgelse af kontingent.

Uændret kontingent er 450 kr. pr. år.

Pkt. 7. Valg af formand

John Kjær Nielsen blev foreslået som formand, og valgt ved akklamation.

Pkt. 8. Valg til bestyrelsen.

Torben Saxild blev genvalgt til bestyrelsen og John Borup som suppleant, begge ved akklamation.

Pkt. 9. Valg 1 repræsentant til DSS rep. møde.

Tony Redmond blev valgt til vores repræsentant til mødet og John Nielsen som suppleant.

Pkt. 10. Valg af 2 revisor.

Per Jacobsen og Jens Sigurdson valgt som revisorer.

Pkt. 11. Eventuelt.

En nødhjælps kasse til skydebanen? Bestyrelsen finder en løsning fordi det er en rigtig god ide.

En anerkendelse til afgående formand Annica i form af en gave? Forsamling meget positive.

Kurt Bech foreslår at står for at grílle pølser til skydedagene og evt. overskud til foreningen (evt. Farsø træf?).

Jørn Klitgaard vil fremstille nye skiveholdere.

Referent: Charles Waring Dirigent: Per Jacobsen

Bestyrelsen i Nordjyske Sortkrudtsskyttere pr. 22. maj 2021:

Formand:

John Kjær Nielsen, Torstedvej 24, Torsted, 9541 Suldrup

Kasserer:

Charles Waring, Grangårdsvej 24, 9530 Støvring

Bestyrelsesmedlemer:

René Kristensen, Løkkenvej 4, 9400 Nørresundby

Lars Dalsgaard, Gildseyvej 4, 9400 Nørresundby

Torben Saxild, Skolevej 10, 9000 Aalborg

 

REFERAT

Nordjyske Sortkrudtsskyttere

Generalforsamling 22. feb. 2020 kl. 13:00

Aarestrupvej 65, 9520 Skørping

Pkt. 1. Valg af dirigent

Per Jacobsen valgt. Generalforsamlingen lovlig indvarslet ved indkaldelse sendt til alle medlemmer med e-mail 15. januar.

Pkt. 2. Formandens beretning

Annica begyndt beretning ved at rose medlemmerne ved godt fremmøde til skyde- aktiviteterne og den god stemning når vi er samlet. Keep up the good work. Annica orienterer at Dansk Skytte Union arbejder på at nedlægge landsforbundene (bl.a. Danske Sortkrudtskyttere) uden at have forståelse/forstand på vores verden. De vil styre økonomien uden at udføre arbejdes opgaver. Beretning godkendt.

Pkt. 3. Regnskab

Charles fremlagde regnskab for 2019 som vist en overskud på kr. 9.217 og formue pr. 31.12.2019 var kr. 66.926. Regnskab godkendt. Debat om evt. rykker gebyr for folk som er for sent med kontingent betaling.

Pkt. 4. Indkomne forslag

Forslag 1. Maximum 65 medlemmer i foreningen. Forslag vedtaget ved håndsoprækning. 31 for og 1 imod.

Forslag 2. Etablering af ”Fest/Træf udvalg”. Forslag enstemmig godkendt med Jørgen Jensen, Kirsten Jensen og Michael Bundgaard i udvalg.

Pkt. 5. Fastsættelse af kontingent

Uændret på kr. 450,- for 2020.

Pkt. 6. Valg til bestyrelsen

Charles Waring, Lars Dalsgaard og Rene Kristensen alle genvalgt ved akklamation.

Pkt. 7. Valg af suppleant

John Nielsen genvalgt som bestyrelses suppleant.

Pkt. 8. Valg af 1 rep. Og 1 suppleant til DSS rep. møde

Per Jacobsen valgt og Ib Andersen som suppleant.

Pkt. 9. Valg af 2 revisor

Per Jacobsen og John Nielsen genvalgt som revisorer.

Pkt. 10. Eventuelt

Jørgen Jensen fik tildelt ”årets krus” af formanden for hans stor indsats og evner til at fremme et godt samarbejde og en munter og behagelig stemning når vi er samlet.

 

Hej alle.
Som jeg har nævnt ved flere lejligheder har vi et luksusproblem i NSK - vi er ved at være for mange skytter ifht det antal standpladser vi har, og ihukommende at skytter skal være aktivt skydende, er klubbens fornemste opgave i princippet at kunne tilbyde skytterne en standplads. vi er ved at være der hvor vi ikke kan - vi er 62 aktive medlemmer i NSK og med lidt god vilje har vi 9 standpladser, som skal flyttes fra 50 til 25m dvs vi har ikke en 25m bane og en 50 m bane, 100m liggende klares på samme bane. Normalt foregår det således at man skyder 50m indtil frokost 10-12.30, - 25 m fra 12.30 til 14.30 og 100m fra 14.30 til 16.00 på en almindelig trænings lørdag. Vi deler banen med Vest Himmerlandsjægerne, Nibe Jagt forening og Veggerby Jagt forening, hvorfor der ikke kan tildeles flere skyde dage, -vi har ca 15 om året incl Fatsø træffet. 
Jeg har hørt bestyrelsen om de er indforstået med en administativ lukning for tilgang af medlemmer, indtil vi kan stemme om det ved vores Generalforsamling i februar. Bestyrelsen har godkendt den administrative lukning for tilgang af medlemmer. Vi kan gøre dette da vi ikke modtager penge fra det offentlige og derfor ikke behøver at følge "Folkeoplysningsloven".
Vi opretter naturligvis en venteliste, og henviser i øvrigt til andre klubber i nærheden for skytter der umiddebart ønsker at komme igang.
Mvh AP
Om General forsamlingen d 23-02-2019
Der var et fint fremmøde til general fors igår.
Kort fortalt:
Pepsi blev valgt til dirigent, og kunne konstatere at general fors. var lovligt indkaldt.
Formandens beretning omhandlede bla. godt fremmøde i foregående sæson (keep up the good work) En del nyt fra Unionen, og at misæren om forhøjelse af volden indtil videre ikke flytter på sig. Formandens beretning blev godkendt uden yderligere kommentarer.
Charles fremlagde regnskab, økonomien ser fornuftig ud, og regnskabet blev også godkendt.Både formand (Annica) og bestyrelsesmedlen Torben, suppleant John modtog genvalg - og blev valgt, mao. bestyrelsen fortsætter uændret.
under indkomne forslag var der orientering om at den af Unionens udstukne "skydeleder" uddannelse skal bestås (link til denne findes længere nede på siden) At tre gange udeblivelse fra våbenkontrol automatisk medfører total inddragelse af våben påtegning. Der blev nedsat et udvalg til at tage hånd om Farsøtræffet, bestående af Jørgen Jensen ( Kirsten Jensen), Mikael Bundgaard Laursen, Jens Sigurðson og Lars H.G. Larsen , hjælp dem endelig for det er en pænt stor opgave at være idemand og tovholder på træffet. Peter fik "Vi hædrer en der har gjort sig specielt fortjent til det kruset", for hans aldrig svigtende historier,for at være super hjælpsom og for at have solgt flest våben han ikke aner hvordan skyder.
Dernæst kastede vi os alle over Vivi Jensen 's lækre smørrebrød - endnu engang tak til hende og Ole Blak Kristensen for deres gæstfrihed. Selv vil jeg sig tak til alle fremmødte for en fin og hurtig generalforsamling - sådan en tager kun tre kvarter når smørrebrødet trækker 👍
Det blev på generalforsamlingen 2018 vedtaget at nedenstående tillæg skal indskrives i Nordjyske Sortkrudtsskytter. jeg vil på det kraftigste anbefale at man sætter sig ind i de fire" amendments". De er gældende fra dd. husk at meddele din e-mail adresse til Charles hvis du ikke allerede har gjort det.

Stk.1: Alle medlemmer skal, hvor muligt, oplyse elektronisk postadresse/e-mail til administrator. Et medlem har selv ansvaret for, at den oplyste e- mail adresse kan modtage beskeder/informationer fra formanden/kasseren eller bestyrelsen. Hvis medlemmet skifter e-mail adresse, skal medlemmet straks give formanden/kasseren besked herom. Hvis medlemmet ikke opfylder sine forpligtelser, bærer medlemmet selv ansvaret for, at korrespondancen ikke kommer frem til medlemmet.

Stk. 2: Når foreningen har registreret en e-mail adresse på et medlem, er bestyrelsen formanden/kasseren berettiget til at have elektronisk korrespondance med medlemmet og fremsende alle meddelelser, herunder bl.a. indkaldelser til generalforsamlinger, SKV relateret korrespondance, opkrævninger, påkrav af enhver art, og varslinger mv. Fremsendelse gælder også anden elektronisk fremsendelse via fx e-boks eller lignende.

Stk. 3: Bestyrelsen og formanden/kasseren kan i al korrespondance, både pr. post eller e-mail, henvise til at eventuelle bilag (regnskaber, forslag, etc.) er gjort tilgængelige på foreningens hjemmeside eller på anden tilgængelig elektronisk platform. Nævnte bilag anses derved at være indeholdt i forsendelsen. Dette gælder uanset om der måtte være angivet andet i andre bestemmelser i nærværende vedtægt.

Stk. 4: Uanset ovennævnte bestemmelser skal korrespondancen ske med almindelig post, såfremt lovgivningen stiller krav herom, eller såfremt medlemmet har givet meddelelse til formanden/kasseren om at fremtidig korrespondance skal ske med almindelig post.

Stk. 5: Bestyrelsen er, uanset ovenstående bestemmelser, altid berettiget til at give meddelelser mv. med almindelig post.Carsten Munch og Peter ønsker opdatering af hjemmesiden med billeder: Nordjyske SortkrudtsskytterCarsten Munch ønsker opdatering af hjemmesiden:

Flere opdateringer følger senere.Western skydning

Søfælde sortkrudt skytter &

Wild West Old Time

25 - 28 maj 2017

Vi vil gerne byde på en hyggelig weekend med western skydning og workshop samt hyggelig samvær.

Der skydes 3 stages - fredag & lørdag fra 9:30 til 12:30 og

Shooters Meeting kl. 9:00 fredag.

Hygge lørdag aften med dans og musik i saloonen.

Materialer til workshop medbringes selv, har man overskuds materialer kan man sælge det på pladsen / butikken.

Der vil være mulighed for camping: pris 75kr. for strøm hele weekenden.

Der vil være mulighed for at lave mad på bål eller gril.

Man sørger selv for frokost og aftensmad til alle dage.

Morgen mad kan købes for 20 kr. (2 rundstykker + kaffe).

Deltager gebyr 150 kr. for skydning.

Øl, vand og vin kan købes i saloonen.

Mulighed for ankomst i løbet af torsdag.

Adresse Søfæledvej 40, Krarup 5750 Ringe.

Tilmelding senest den. 19-05-2017 til wildwestoldtime@gmail.comNORDJYSKE SORTKRUDTSSKYTTER INDBYDER TIL
30-års jubilæums Farsø-træf
Weekenden 11.-13. august 2017
Som sædvanlig lægger vi mest vægt på hyggeligt samvær med gæve sortkrudtsskytter og familier, udklædning, hvis man har lyst, og selvfølgelig ”bål-hygge”.
Der er fri skydning til godkendte skiver det meste af tiden, og der vil blive afholdt et par skydekonkurrencer om lørdagen med en præmie til bedste skytte.
Prisen for at deltage i træffet er 150,- kr. for voksne.
Beløbet inkluderer bl.a. rundstykker lørdag og søndag morgen til alle
samt fællesspisning med helstegt PATTEGRIS i Festteltet lørdag aften,
hvor også DJ-Mie sørger for den rette musikalske stemning.
Tilmelding SENEST 01.07.2017 pga. planlægning og fællesspisning.
Medbring: Telt/campingvogn, mad, drikkevand, toiletpapir, brænde, bål-fad m.m. til eget brug. Strøm: 220 V, medbring selv forlængerledning.
Toiletforhold: Vi har 1 toilet med ”regnvandsskyl”.
Der kan gratis lånes 4-pers. ”Cowboy-telte” (Først-til-mølle - skriv i forvejen).
Har du skytterelateret grej, som du gerne vil sælge eller bytte, er du velkommen til at tage dine ting med - eventuelt opsætte en lille bod.
Adressen for træf og skydebane, finder du på foreningens hjemmeside:
http://www.nordjyskesortkrudtsskytter.dk/contact/default.html
Yderligere oplysninger og TILMELDING:
Formand, Annica Pedersen: coltwalker1847@hotmail.com
eller sms 24 69 00 91

Generalforsamling 2017

Lørdag, dem 25. februar 2017 klokken 13:00 afholder Nordjyskesortkrudtsskytter generalforsamling på Aarestrupvej 65, 9520 Skørping. Hvis man ønsker mad er der tilmelding til coltwalker1847@hotmail.com senest fredag den 10. februar.
Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af revideret regenskab.
  4. Indkomne forslag
  5. Fastlæggelse af kontingent
  6. Valg af formand, Annica modtager genvalg.
  7. Valg af øvrige, Torben modtager genvalg.
  8. Eventuelt

Kontingent for 2017 er 450 kr og indbetales på kontonummer 9805 207 21 55125  ved problemer kontakt kasser Charles på 30582978

Seneste rettidige indbetaling af kontingent er 25. februar 2017.

 

En fin lørdag på skydebanen med godt fremmøde., mange benyttede muligheden for at få våben kontrol 2016 ordnet, og jeg vil på det kraftigste opfordre til at de sidste der endnu mangler, til at dukke op næste gang (24-09-2016) og få ordnet våben kontrollen. Grundet den øgede fokus på våbenejerskab i dagens Danmark er dette ikke noget der kan knibes udenom så hvis man mangler at få checket våben og ikke kan komme til næste skydning så ring eller mail til mig så vi kan aftale en anden ordning.


A. PedersenVåbeneftersyn

Der er det lovpligtige våbeneftersyn den 10/9 og 24/9.

Den 27/8 er der ikke våben kontrol

Hust alle våben skal kontrolleres.

Lidt til dem der vil skyde 1897 og 1911

Wild Bunch Licenskursus.pdf

For de deltagere der gerne vil med, men som endnu ikke har en Western licens, er det muligt at få en i Tønder den 3. september.

Mvh,

Tony

 

Wild West Old Time og

Søfælde Sortkrudt forening

Invitere til træf den 27-28-29. maj 2016.

Træffet afholdes på Søfældevej 40, Krarup, 5750 Ringe.

I den forbindelse vil der blive afholdt Western stævne der skyder i disciplinerne:

Western skydning, point skydning og bucharoo (under 14år).

Vi går tilbage til tiden omkring 1800-1900 tallet i Amerika, hvor vi mødes i Old City som er en nybygger by, hvor vi skal udforske og lege i det historiske.

Der er en lille deltager pris for selve træffet på 30 kr. pr. person der går til følgematerialer.

Camping koster 75kr. for strøm for hele træffet.

Der er mulighed for at bestille morgenmad og frokost lørdag og søndag:

Morgenmad til 30 kr. pr. person pr. dag og frokost til 50 kr. pr. person pr. dag.

Øl og sodavand købes i saloonen(der må ikke medbringe egne drikkevare i Old City).

Deltager pris for* Western skydning er 100 kr., skydes 5 stages dvs. 50 skud revolver, 50 skud riffel, 20 skud hagl og * point skydning er 50 kr., *bucharoo er gratis.

Det kan købes ammunitioner ved Søfælde Sortkrudt forening: 38 speciel, 45 long og 12-70 hagl.

Tilmelding senest den 23-05-16 på mail. wildwestoldtime@gmail.com

Vi skaber rammerne og du udfylder dem.

Program for western skydning

Lørdag d. 28 maj

Der kan købes Morgenmad fra kl. 8.30 for 20 kr. tilmelding er nødvendig.

Briefing kl. 9.30.

Skydning starter kl. 10.00.

Der kan købes frokost kl.12.30 for 50 kr. tilmelding er nødvendig.

Skydning starter igen 13.30

Søndag d. 29 maj

Der kan købes morgenmad fra kl. 8.30 for 20 kr. tilmelding er nødvendig.

Skydning starter kl. 10.00.

Der kan købes frokost kl.13.00 for 50 kr. tilmelding er nødvendig.
Glostrup 06.04.2016

Kære Sortkrudtformand og Kasserer

Så lykkedes det endelig at få Krudtslam ud til alle medlemmer. Bladet var trykt og klar til udsendelse for mere end 3 uger siden, men en fejl som vor redaktør var helt uden skyld i, betød at alle blade blev sendt fra trykkeriet til en adresse i Sverige.

Denne forsinkelse betyder bl.a., at skytter som ønskede at søge tilskud til enten Nordisk Mesterskab i Sortkrudt, eller til deltagelse i Europamesterskabet i Westernskydning, ikke ville kunne overholde ansøgningsfristen for modtagelse af tilskud. Derfor forlænges ansøgningsfristen frem til den 1. maj 2016, hvilket vi håber i vil være behjælpelig med at kommunikere ud til alle skytter.

Forbundets årlige repræsentantskabsmøde holdes som bekendt den 7. Maj på Brobyværk Kro. Som optakt til mødet har vi fået tilsagn om, at René Jørgensen, vil fortælle om Brobyværk-Danmarks første våbenfabrik, som ligger ved siden af kroen.

I bestyrelsen glæder vi os til at se rigtig mange foreningsrepræsentanter til mødet, så vi kan få en god dialog om udvikling og nye initiativer i Danske Sortkrudtskytter

Venlig hilsen

Kurt Kjær


Nordjyske Sortkrudtsskytter

general forsamling 20-2-2016 kl 13.

Så er det tid til igen at få styr på formaliteterne, så der indkaldes til generalforsamling. Jeg har ikke som de forrige formænd kontakter til de højere læreanstalter derfor holder vi generalforsamlingen hos

Ole B. Kristensen, Aarestrupvej 65, 9520,Skørping

 Han har beredvilligt lovet at lægge lokaler til. I den forbindelse kan vi introducere noget nyt, Oles kone, Vivi, er smørrebrødsjomfru så, hvis i melder jer til vil Vivi lave to stk. smørrebrød pr tud. Seneste til melding er fredag d 5-2-2016 hvis man ønsker smørrebrød (den er bindende). Man er velkommen uden tilmelding men så kan man ikke påregne mad. Tilmelding skal ske til coltwalker1847@hotmail.com. ikke telefon, jeg tager den ikke når jeg er på arbejde og har den sjældent med mig når jeg har fri.

Der vil som altid være øl – vand – kaffe og the

Programmet for general forsamlingen er som følger:

Valg af dirigent

Formandens beretning

Godkendelse af samme

Regnskab

Godkendelse af samme

Valg af

Kasser:   Charles Waring    

 Bestyrelsesmedl.

René Kristensen

Jens Muhlig Christensen

Suppleant

 John Nielsen 

Revisorer

John Nielsen

Per Jacobsen

Behandling af indkomne forslag

-       Westernskydning /terræn skydning, bør vi introducere disse konkurrence discipliner i NSK? Tony Redmond forklarer hvad det ville indebære (AO1 og 2 kurser, baneforhold, kulisser mm.)

 

-       Afholdelse af DM i 17?

 

-       Afsendelse af SKV’er og våbenpåtegnings kort som B-post pga. portostigning i etaten?

 

Afstemning om kontingent forhøjelse hvis det vedtages ved afstemning at ovennævnte skal udsendes son A-post ( punktet bortfalder hvis der opnås enighed om benyttelse af B-post)

Eventuelt

 

Husk at man skal have betalt kontingent for at have stemmeret

Medlemskontingent 2016

Kontingent for 2016 er uændret kr. 450,- og skal indbetales via Netbank til vores konto i Jutlander Bank

Kr. 450,-

Overføres til 9805 207 21 55125

Husk at oplyse navn og medlems nummer ved indbetaling.

Deadline for betaling af kontingent

seneste mandag den 29. feb 2016

 

Lidt friske våben på handelssiden

Nyt revolverbælte på handelssiden

En lille hilsen fra De Broderlige
Hej med jer.
Husk at vi afholder det årlige Region Nord stævne nu på lørdag den 29. august. Vi starter kl. 9.30
Vores skydebane ligger på adr. Vodskovvej 103 i Vodskov. Læs mere i Krudtslam nr. 1 fra april i år.
Har jeres medlemmer lyst til at deltage, vil det være fint.
Mvh.
Palle Heine Jensen
Formand for De Broderlige Danske Forladerskytters Selskab

Billeder fra Farsø 2015

Springfield Trapdoor Long Range Rifle til salg her

Gert og Ronnie søger en forladet riffel her

Lidt friske våben til salg her, alle er under SKV-behandling nu.


Hygge efter årets første skydning 2015


Schützenverein QuickbornRenzel von 1928 e.V.

Invitere til Quickborn træf 22. - 24. Maj 2015 LINK

Generalforsamling 2015

Der er opdateret skydetider for 2015

Det var en "u"-hyggelig generalforsamling 2015, hvor Torben ønskede at trække sig fra formandsposten pga. mangel på tid til formandsarbejde.

Der blev helt stille, man kunne høre en nål falde til jorden.

Så begyndte de opmødte medlemmer at pege... Pege på Annica med truende fingre. Heldigvis var Annica beslutsom og stillede op som kandidat til formandsposten. Dog under forudsætning at Torben vil guide igennem hvad der kan komme af spørgsmål.

Tillykke med formandsposten til Annica.

Der blev gjort opmærksom på at folk med samlertilladelser skal huske at opdatere tilladelserne og indsende dem da politiet har øget opmærksomhed på samlervåben.

Farsø-træf

Så er der opdateret billeder fra farsø træf 2014

Nordjyske Sortkrudtsskytter indbyder igen i år til vores traditionelle Farsø-træf.

Den 2. weekend i august (8., 9. og 10. august 2014)

Vi mødes og hygger som vi plejer på skydebanen LINK

Generalforsamling

22 febuar 2014 kl. 13:00

Der er opdateret skydetider for 2014

Der er opdateret billeder fra Farsø-træf 2013

Farsø-træf

Nordjyske Sortkrudtsskytter indbyder igen i år til vores traditionelle Farsø-træf.

Den 2. weekend i august (9., 10. og 11. august 2013)

Billeder fra 2012 er her

13.04.13, Billeder opdateret.

Nordjyske Sortkrudtsskytters officielle åbningsdag. Det var dejligt at se alle de medlemmer der var mødt op samt også flere af de "go'e gamle"...

Kalender med skydetider opdateret

Nye skiveholdere til sæson 2013

Skiveholderne ude på banen ved Engelstrup vidner om, at vi er en aktiv forening, idet de er skudt temmelig meget i stykker.

Vores gode klubkammerat Frank (ham med den flotte gamle Harley, I véd), har købt materialer og har lovet at lave nye skiveholdere til den nye sæson.

De nye holdere bliver lidt højere i bagpladen, således der kan monteres 2 skiver over hinanden. Idéen er at flere skytter kan være i gang samtidig. Man kan også vælge at placere skiven midt på pladen, hvis man skal have indskudt nye våben -på denne måde er det nemmere at se, om man skyder over eller under.

Stor tak til Frank for et godt initiativ.

Ny Webmaster som alle formentlig har bemærket, så har vores hjemmeside i de seneste par måneder gennemgået et flot Face-lift.

Efter flere år som Web-ansvarlig har Irene Lyng og Kim Romdrup overdraget opgaven med driften af vores hjemmeside til vores gode klubkammerat John Kjær Nielsen.

Der er efterfølgende indløbet flere tilbagemeldinger om, at hjemmesiden er blevet flot moderniseret og nem at finde rundt på.

Der hersker ingen tvivl om at det - i perioder - er et stort arbejde at passe denne opgave. Derfor en stor tak til Irene og Kim for deres engagement, og en specielt en stor tak til John for at påtage sig denne vigtige opgave for foreningen.

HUSK I ØVRIGT at hvis du har en god idé - eller emner som du vil dele på hjemmesiden, så skriv gerne til Webmaster John Kjær Nielsen, eller til Lars fra bestyrelsen:dalsgaardlars@hotmail.com

HUSK OGSÅ at bruge den nye formidlingsservice, hvis du har skytteudstyr du gerne vil sælge, eller hvis du søger nyt grej...

Lars Dalsgaard

For at kunne tilbyde medlemmerne bedre muligheder for overnatning f.eks. til Farsø-Træf - samt for at give vores træf et lidt mere autentisk præg - på Skanse-dagen, skydedage, Farsø-træf - har vi hen over sommeren snakket en del om indkøb af flere hvide, tidstypiske lærredstelte.

Derfor besluttede bestyrelsen, at når Kim Romdrup i løbet af de kommende måneder skal bestille flere telte til Skansefestival i Hals, så kobler vi os på med en ordre på 4 stk. telte.

Der er ikke sat nogen dato på endnu, men vi håber det kan effektueres således at vi senest til Farsø-træf 2013 vil have modtaget teltene.

Hensigten er, at man kan booke et telt til låns. Enten til vores eget træf, men også hvis man ønsker at deltage i andre sortkrudtstræf eller reenactments.

De endelige regler for hvordan booking, afhentning og aflevering skal foregå er ikke besluttet endnu, men det kunne være et oplagt emne til generalforsamlingen, så kom gerne med dit forslag til den tid.

Når teltene er bestilt og leveret vil det blive meddelt på vores hjemmeside.

Lars Dalsgaard

 

Opdateret 14/12-2012